ALFP e-magazine #3 jpn 2 (Ashiwa Yoshiko)_web_01182019